Pokaż więcej

Regulamin Kart Podarunkowych na Zoxi.pl

Obowiązuje od dnia 21.07.2022 r.

I. Definicje

1. Wydawca – firma: INFO-SERVICE Mariusz Kozioł z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pełczyńskiego 22J/133, 01-471 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod numerem NIP: PL5371383819, REGON 030233844.

2. Serwis – prowadzona w języku polskim platforma handlowa on-line, dostępna w domenie zoxi.pl, której operatorem jest Wydawca.

3. Transakcje – umowy sprzedaży Towarów zawierane pomiędzy użytkownikami Serwisu.

4. Karta Podarunkowa Zoxi lubKarta Multikarta Targowy lub Karta Podarunkowa lub Karta – narzędzie (reprezentowane przez kod numeryczny), uprawniające Użytkownika do nabycia na jego podstawie Towarów oferowanych w Serwisie, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej przyporządkowanej do danego kodu.

5. Nabywca – podmiot, który nabywa od Wydawcy lub Partnera Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych, lub nabywa ją nieodpłatnie na podstawie odrębnych regulaminów.

6. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, korzystający z Karty Podarunkowej.

7. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Serwisie przez Wydawcę.

8. Aplikacja mobilna – aplikacja w przygotowaniu

9. Usługa Płatnicza – usługa Paynow, świadczona przez Integratora Płatności Paynow na zasadach określonych w umowie.

10. Paynow – usługa świadczona przez Integratora Płatności Paynow prowadzona przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa.

11. Operator Płatności – Paynow.

12. Partner Wydawcy – podmioty związane z Wydawcą odrębną umową, od których możliwe jest otrzymanie lub nabycie Karty Podarunkowej (poprzez jej zakup lub otrzymanie od Partnera Wydawcy lub w inny sposób).

13. Regulamin– regulamin korzystania z Serwisu, zamieszczony na stronie zoxi.pl

II. Warunki ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki użytkowania Karty Podarunkowej.

2. Wydawca zobowiązuje się do przyjmowania Kart Podarunkowych do realizacji w Serwisie. Karta Podarunkowa nabywana jest w drodze umowy sprzedaży w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne, lub w inny sposób, wynikający z odrębnych regulaminów. Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej:

a) zakupionej od Wydawcy – w przypadku zakupu bezpośrednio u Wydawcy, nastąpi w drodze korespondencji e-mail na adres Nabywcy wskazany przy zakupie. Nabywca po dokonaniu płatności za Kartę Podarunkową otrzymuje Kartę Podarunkową w ciągu kolejnych 10 minut w formie wiadomości e-mail, zawierającą treść kuponu, który składa się z cyfr i liter. Wydawca zaleca Nabywcy weryfikację wszystkich folderów w ramach posiadanej przez niego poczty elektronicznej, w tym w szczególności folderu „SPAM”, celem weryfikacji, czy Karta Podarunkowa została przekazana Nabywcy,

b) nabytej u Partnera Wydawcy – nastąpi poprzez wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy, z chwilą dokonania płatności przez Użytkownika, lub z inną chwilą określoną w odrębnym regulaminie, w formie ustalonej indywidualnie przez Wydawcę z Partnerem Wydawcy, w tym w formie plastikowej karty.

3. Zapłata za Kartę Podarunkową nabywaną w ramach Serwisu może nastąpić wyłącznie z wykorzystaniem Usługi Płatniczej udostępnianej w Serwisie.

4. Wartość nominalna Karty Podarunkowej, którą mogą nabyć Użytkownicy, otrzymywanej w zamian za środki pieniężne może wynosić, w przypadku zakupu u Wydawcy:

i) 100 zł (słownie: sto złotych),

ii) 200 zł (słownie: dwieście złotych),

iii) 500 zł (słownie: pięćset złotych),

przy czym Karta Podarunkowa nabywana od Partnerów Wydawcy może mieć inne wartości, ustalane indywidualnie przez Wydawcę z Partnerami Wydawcy, prezentowane w ofertach Partnerów Wydawcy.

5. Karty Podarunkowej Zoxi, lub Karty Multikarta targowy nie można zakupić online bezpośrednio u Wydawcy przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej zakupionej online bezpośrednio u Wydawcy.

6. Karta Podarunkowa, w tym Karta Multikarta targowy może być użyta wyłącznie w Serwisie lub w serwisie dostępnym na stronie targowy.pl, w tym także za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.

7. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części w żadnym przypadku. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta Podarunkowa nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.

8. Użytkownik może opłacić Kartą Podarunkową jedynie cenę Towaru. Kwotę stanowiącą wartość przesyłki Towaru Użytkownik pokrywa ze środków własnych.

9. W przypadku gdy Karta Podarunkowa nabywana jest bezpośrednio od Wydawcy, Nabywca każdorazowo może skontaktować się z Wydawcą w celu uzyskania noty księgowej z tytułu zakupionych Kart Podarunkowych na adres e-mail: Mariusz.koziol@zoxi.pl

10. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą Podarunkową, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy, po ich przekazaniu Nabywcy.

11. Karta Podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 12 miesięcy od daty jej zakupu. Upływ terminu ważności Karty Podarunkowej uniemożliwia dokonanie Transakcji z wykorzystaniem Karty Podarunkowej w Serwisie.

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej

1. Realizacja Karty Podarunkowej polega na umożliwieniu nabycia przez Użytkownika Towarów w Serwisie w zamian za przedstawienie Wydawcy Karty Podarunkowej w procesie płatności za te Towary.

1. W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy pomiędzy ceną Towaru i wartością Karty Podarunkowej w drodze płatności dokonywanych za pośrednictwem Usługi Płatniczej.

2. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:

a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,

b) braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy), z tym zastrzeżeniem jednak, że Wydawca zrealizuje Kartę Podarunkową niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym punkcie,

c) w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu lub gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych,

d) uprzedniego wykorzystania Karty Podarunkowej.

4. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu lub gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych, Wydawca ma także prawo dokonać blokady konta Użytkownika prowadzonego na jego rzecz w Serwisie.

5. Nabycie Kart Podarunkowych możliwe jest w ramach Serwisu na koncie utworzonym dla Wydawcy pod adresem zoxi.pl, lub u Partnerów Wydawcy, w szczególności w ramach innych serwisów internetowych lub w wybranych punktach dystrybucji.

6. Aktywacja Karty Podarunkowej zakupionej bezpośrednio u Wydawcy następuje z momentem dokonania płatności przez Nabywcę. W przypadku nabycia Karty Podarunkowej u Partnera Wydawcy aktywacja może przebiegać w innym trybie i nastąpić w innym momencie. Każdy Partner Wydawcy zobowiązany jest do poinformowania Nabywcy o warunkach i momencie aktywowania Karty i dokładnym terminie ważności wydanej przez niego Karty Podarunkowej.

7. Karta Podarunkowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna.

IV. Reklamacje

1. Reklamacje w zakresie Kart Podarunkowych Użytkownicy mogą składać bezpośrednio do Wydawcy a także Partnera Wydawcy, od którego otrzymali Kartę Podarunkową.

2. Wszelkie reklamacje w zakresie związanym z zakupem oraz użyciem Kart Podarunkowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.

3. Użytkownik może kontaktować się z Wydawcą w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

a) pisemnej na adres: INFO-SERVICE Mariusz Kozioł, Czerwonego Krzyża 4, 21-550 Terespol

b) za pomocą adresu mailowego mariusz.koziol@zoxi.pl.

4. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Wydawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane na zasadach ogólnych.

V. Zwrot

1. Nabywca może dokonać zwrotu niewykorzystanej uprzednio - w żadnej części - Karty Podarunkowej nabytej bezpośrednio od Wydawcy za pośrednictwem Serwisu w terminie 14 dni od dnia dokonania zapłaty za Kartę Podarunkową. W zakresie innych Partnerów Wydawcy, obowiązują w tym zakresie terminy reklamacyjne przewidziane u danego partnera.

2. Zwrotu Karty Podarunkowej nabytej bezpośrednio od Wydawcy Nabywca może dokonać pisząc na adres e-mail: Mariusz.koziol@zoxi.pl. Wydawca dokonuje weryfikacji czy Karta Podarunkowa, którą Nabywca chce zwrócić jest aktywna, tzn. niewykorzystana wcześniej i po pozytywnej weryfikacji dokonuje zwrotu kwoty stanowiącej równowartość Karty Podarunkowej w drodze przelewu bankowego, a Karta Podarunkowa zostanie dezaktywowana.

3. Jeżeli do nabycia Karty Podarunkowej wykorzystany został inny produkt zniżkowy w postaci kuponu, Nabywca po zrealizowaniu zwrotu Karty Podarunkowej otrzyma zwrot w taki sam sposób i w takiej samej formie w jakiej dokonał zapłaty (w formie nowego kuponu oraz zwrotu środków, jeśli cena została częściowo opłacona środkami pieniężnymi).

VI. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem: https://zoxi.pl/karty_podarunkowe

2. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

3. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Użytkownika obowiązują warunki wiążące w chwili nabycia Karty Podarunkowej, chyba że zmiana warunków będzie wymagana przepisami prawa lub przez właściwy organ państwowy, albo nowe warunki będą korzystniejsze dla Użytkownika - wówczas Użytkownika obowiązują nowe warunki.

4. W przypadku wystąpienia w trakcie procedury nabywania Kart Podarunkowych awarii technicznych lub błędów technicznych w rozumieniu Załącznika nr 3 do regulaminu Serwisu, Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Kart Podarunkowych w terminie do 12 godzin po usunięciu awarii lub błędu technicznego.

5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem zoxi.pl, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.

Powrót do góry